Medlemsvilkår

Rettigheter og plikter som medlem

HQ Helse (HQ):

 • Foretar adgangskontroll og kan be om gyldig legitimasjon på senteret.
 • Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor HQ sin kontroll.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som er satt av HQ.
 • Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart.
 • HQ er kun en formidler av PT-avtaler. Betaling og utførelse av PT-timer er en avtale mellom medlemmet og den enkelte PT. HQ kan under ingen omstendigheter gjøres økonomisk ansvarlig for avtaler avtalt med PT.
 • All kundedata og personlig informasjon blir behandlet i henhold til norsk lov.

Medlemmet:

 • Plikter å sjekke inn ved adkomst på treningssenter, enten via app eller med medlemskort.
 • Plikter å oppdatere forandringer i personopplysninger, henholdsvis adresse, epostadresse og telefonnummer.
 • Plikter å endre kortinformasjon ved bytte av bankkort. Endring blir belastet med kr 1.
 • Aksepterer at HQ fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.
 • Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved trening på senteret.
 • Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en annen person. Ve brudd vil medlemmet bli belastet med feilbruksgebyr kr 500.
 • Adgangskortet kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. ed brudd vil medlemmet bli belastet med feilbruksgebyr kr 500. Ved gjentatte overtredelser vil medlemskapet kunne termineres. Allerede innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.
 • Du er ansvarlig for alle passeringer foretatt med ditt adgangskort. Dersom noen skaffer seg adgang til senteret ved hjelp av ditt kort, går inn på din passering etc, ring vakttelefon på telefonnummer 32 17 80 40.
 • Dersom du mister medlemskort skal HQ ha beskjed umiddelbart slik at kortet kan sperres.
 • Er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker.
 • Dersom man må ha hjelp på senteret og det viser seg å være selvforskyldt, kan det tilkomme gebyr på kr 300 ved utrykning.
 • Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift og at medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.
 • Aldersgrense for egentrening på HQ er 18 år. Ved brudd på aldersgrensen vil vi avslutte medlemskapet. Innbetalt medlemsavgift og administrasjongebyr vil ikke bli refundert.
 • Ikke bruke dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre. HQ vil kunne gjennomføre dopingkontroll ved mistanke. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir HQ rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning og utestenge deg som medlem for all fremtid. Medvirkning til dopingforbrytelse, eller til bruk av dopingmiddel, er straffbart og vil kunne føre til anmeldelse. 

Generelle kontraktsbestemmelser

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og løper til medlemmet sier opp avtalen med 1 måneds oppsigelsestid. Oppsigelsestiden gjelder fra den 1. påfølgende måned. Se punkt om oppsigelse om medlemsavtalen.

Unntak for periodemedlemskapene ukespass og månedspass. Disse løper fra innmelding og og avsluttes automatisk etter respektive perioder.

Betaling av medlemskapet

 • Betaling for resterende dager i innværende måned samt administrasjonsgebyr blir belastet ved innmelding. Betalinger videre vil bli belastet betalingskortet den 1. hver måned.
 • HQ forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapsprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med en måned. All form for prisjustering kan tidligst skje etter endt bindingstid.
 • HQ SERVICES AS (Org.nr 815 686 322) er ansvarlig for alle transaksjoner.

Angrerett

Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom dette er gjort utenfor senterets fysiske lokaler og medlemskapet ikke er benyttet.

Prosedyre ved manglende betaling

Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt tredjepart for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan HQ sperre adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.

Oppsigelse av medlemsavtalen

• Oppsigelsen skal skje via «Min side».

• Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. Eks. ved innlevering av oppsigelse i november utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 1. desember.

• HQ forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på HQs interne retningslinjer.

Frysing av medlemskap

Medlemmet kan fryse medlemskapet dersom ett av følgende inntreffer:

 • Sykdom med sammenhengende sykdomsperiode i mer enn 1 måned.
 • Graviditet
 • Midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb/studier/militærtjeneste

Medlemskapet kan ikke fryses i forbindelse med egen ferieavvikling. Fryseperioden er minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Fryseperioden gis i hele kalendermåneder og må avtales på forhånd. Frys av medlemskap vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft. Dokumentasjon som sykemelding, attest fra lege/helsestasjon eller bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested skal vedlegges. Ved frys i evt. bindingsperiode vil bindingsperiode forlenges tilsvarende frysperiode.

Avslutning av medlemskap i bindingstid

Dersom man velger å inngå medlemskap med bindingstid vil det ikke være anledning til å avslutte medlemskap i bindingsperiode.

Personvern

Når du registrerer deg hos et senter hos oss så oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for registrering, adgangskontroll, fakturering samt for å kunne kontakte deg om forhold vedrørende ditt medlemskap. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti- og returhåndtering. Denne historikken slettes ikke og er også tilgjengelig for deg på "Min side". Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet under registreringen.

Av sikkerhetshensyn krypterer vi alle passord som lagres hos oss. Kredittkortnumre oppbevares ikke hos oss, men hos vår betalingspartner NETS. Dette for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata om bruk av nettsiden og ditt bruk av medlemskortet på de aktuelle sentre. Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging samt adgangskontroll for det aktuelle senteret.

Vi  selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. En tredjepart får kun innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for oss. Det inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i slike tilfeller. Relevante opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre handelen deles med betalingspartner.

Daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Nettsiden benytter cookies. 

Se mer info under "Personvern" på nettsiden